Algemene Voorwaarden Jackit B.V.

1. Definities
In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

JacKit: de besloten vennootschap JacKit B.V., gevestigd te (7361 BN) Beekbergen aan de Hagenweg 27 en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 73936677 en alle daaraan gelieerde ondernemingen, tenzij deze ondernemingen onderhavige voorwaarden buiten toepassing hebben verklaard.

Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die aan JacKit een opdracht tot levering heeft gegeven, het voornemen daartoe kenbaar heeft gemaakt of JacKit heeft uitgenodigd daartoe een offerte uit te brengen.

Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tot stand komt tussen Opdrachtgever en JacKit, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.

Zaken: door JacKit te leveren/geleverde goederen.

Diensten: door JacKit te leveren diensten/werkzaamheden zoals (maar niet gelimiteerd tot) montage-, onderhouds- en reinigingswerkzaamheden, advies en inspectie, één en ander in de ruimste zin des woords.

2. Werkingssfeer
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen tussen JacKit en Opdrachtgever, waaronder alle aanbiedingen van JacKit, en alle overeenkomsten tussen JacKit en Opdrachtgever op de uitvoering daarvan. Indien ter zake enige transactie tussen Opdrachtgever en JacKit de toepasselijkheid van deze voorwaarden komt vast te staan, dan zijn de onderhavige voorwaarden van rechtswege van toepassing op bij alle latere (toekomstige) transacties met Opdrachtgever.

2. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever, waaronder inkoopvoorwaarden, gelden niet en de toepasselijkheid daarvan wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij en voor zover zijdens JacKit expliciet en schriftelijk wordt ingestemd met de toepasselijkheid daarvan.

3. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door JacKit schriftelijk aan Opdrachtgever zijn bevestigd en hebben uitsluitend betrekking op de specifieke transactie, aanbieding of Overeenkomst waarvoor zij zijn overeengekomen.

4. Indien één of meerdere bepaling(en) van deze voorwaarden nietig is/zijn of (rechtsgeldig) vernietigd wordt/worden, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen JacKit en Opdrachtgever in overleg treden om de betreffende bepaling(en) te vervangen door (een) bepaling(en) die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) benadert/benaderen.

5. Handelstermen, gebruikt in offertes, orderbevestigingen of anderszins, dienen te worden uitgelegd overeenkomstig de Internationale Regels voor de interpretatie van Handelstermen, vervaardigd door de Internationale Kamer van Koophandel (Incoterms), zoals deze van kracht zijn tijdens het sluiten van de Overeenkomst.

3. Aanbiedingen en Overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen, offertes, afbeeldingen, catalogi, maten, gewichten, kleuren, technische specificaties en andere informatie verstrekt zijdens JacKit zijn vrijblijvend, hebben het karakter van een benaderende aanduiding, kunnen niet worden beschouwd als bindende garanties en kunnen slechts worden beschouwd als een uitnodiging aan Opdrachtgever tot het doen van een nader aanbod. Onverminderd het voorgaande hebben, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld, offertes slechts een geldigheidsduur van 30 dagen. Indien een vrijblijvend aanbod wordt aanvaard, heeft JacKit het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. Een Overeenkomst tussen JacKit en Opdrachtgever komt eerst tot stand nadat een opdracht schriftelijk (via elektronische weg inbegrepen) zijdens JacKit is bevestigd (hieronder mede begrepen de toezending en/of afgifte van een factuur en/of afleveringsbon), dan wel nadat JacKit feitelijk geheel of gedeeltelijk met de uitvoering van de Opdracht is begonnen

3. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van JacKit binden JacKit niet eerder dan nadat en voor zover zij schriftelijk zijdens JacKit, door het tekenbevoegd management, zijn bevestigd.

4. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met de opdrachtbevestiging, dient dit binnen twee dagen na dagtekening van de opdrachtvestiging schriftelijk aan JacKit te worden gemeld, bij gebreke waarvan de opdrachtbevestiging onherroepelijk wordt en eventuele meerkosten als gevolg van een nadien door Opdrachtgever gewenste wijziging voor rekening van Opdrachtgever komen. Wijziging of annulering van een aan JacKit gegeven opdracht of een met JacKit gesloten Overeenkomst zal slechts kunnen geschieden met schriftelijke bewilliging van JacKit en op de door deze eventueel te stellen voorwaarden. Bij annulering van de Overeenkomst is Opdrachtgever aan JacKit 35% van de oorspronkelijke hoofdsom aan JacKit verschuldigd. Indien de materiaalkosten de annuleringskosten te boven gaan, is Opdrachtgever het surplus aan JacKit verschuldigd.

5. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de kredietwaardigheid van Opdrachtgever blijkt. JacKit is te allen tijde gerechtigd van Opdrachtgever een zekerheidsstelling te harer genoegen te eisen voor de tijdige en algehele voldoening van zijn verplichtingen.

6. Indien na de totstandkoming ervan de Overeenkomst om welke reden ook wordt ontbonden wegens een tekortkoming zijdens Opdrachtgever, komen alle door JacKit reeds gemaakte kosten alsmede het bedrag van de winstderving en de overige schaden voor rekening van Opdrachtgever.

7. Alle concrete aanbiedingen, offertes en adviezen van JacKit zijn gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte informatie. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie. Opdrachtgever is ook verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste maten en afmetingen. Alle technische eisen die door Opdrachtgever aan de te leveren Zaken en werkzaamheden worden gesteld, dienen bij het sluiten van de Overeenkomst uitdrukkelijk door Opdrachtgever te worden gemeld. Zonder opgaaf van deze vereisten kan JacKit niet in staan voor haar adviezen. Opdrachtgever draagt er derhalve zorg voor dat dat alle gegevens waarvan JacKit aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan JacKit worden verstrekt. Indien zulks niet geschiedt, heeft JacKit het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende additionele kosten volgens de op dat moment gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de benodigde gegevens aan JacKit ter beschikking heeft gesteld.

8. JacKit heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

9. Indien Opdrachtgever bestaat uit twee of meer (rechts)personen, dan zijn zij ieder hoofdelijk jegens JacKit verbonden ter zake van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst met JacKit.

10. Opdrachtgever en zijn personeel zijn gehouden tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken van alle informatie van JacKit van vertrouwelijke aard (waaronder tekeningen, modellen, constructies, schema’s, nadere bedrijfsinformatie en knowhow), één en ander in de meest ruime zin des woords die hem door JacKit ter beschikking is gesteld c.q. ter kennis is gebracht.

11. Bij toekomstige opdrachten/Overeenkomsten/aanbiedingen kan geen beroep worden gedaan op eerdere prijzen, levertijden en overige condities zoals bepaald in eerdere offertes/aanbiedingen/opdrachtbevestigingen/Overeen­komsten.

4. Levering en levertijd
1. De overeengekomen levertijd gaat in op het laatste van de volgende tijdstippen:
a)de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst;
b)de dag van ontvangst door JacKit van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens etc.;
c)de dag van ontvangst door JacKit van hetgeen volgens de Overeenkomst bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

2. De levertijd en/of uitvoeringsopdracht van een gehele bestelling, een geheel werk, deelwerkzaamheden of deelleveringen worden door JacKit bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, zodat overschrijding van de levertijd nimmer automatisch leidt tot een toerekenbare tekortkoming zijdens JacKit. Behoudens opzet of grove schuld zijdens JacKit geeft overschrijding van de levertijd Opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst.

3. JacKit is gerechtigd tot deelleveringen en afzonderlijke facturatie per deellevering, onverminderd het bepaalde in lid 2. van dit artikel.

4. Op Opdrachtgever rust een afnameverplichting met betrekking tot de bestelde Zaken. Dientengevolge is Opdrachtgever gehouden de Zaken binnen de overeengekomen periode af te nemen en voor tijdige betaling zorg te dragen. Indien Opdrachtnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie en/of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de producten worden opgeslagen voor risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn. Deze kosten bedragen ten minste 25% van het bedrag van de hoofdsom die Opdrachtgever aan JacKit is verschuldigd.

5. Indien sprake is van andere omstandigheden dan die welke JacKit bekend waren bij het vaststellen van de oorspronkelijke levertijd of uitvoeringstijd, is JacKit gerechtigd de oorspronkelijke levertijd te verlengen. Het voorgaande is ook van toepassing bij meerwerk.

6. Levering vindt plaats Delivered at place unloaded (DPU) zoals bedoeld in de Incoterms 2020. Dit houdt in dat JacKit zorg draagt voor het transport van de Zaken en verantwoordelijk is voor deze Zaken tot aan het moment dat de Zaken zijn gelost op het terrein van Opdrachtgever. Het risico van de door JacKit te leveren Zaken gaat op Opdrachtgever over zodra de Zaken door JacKit op het leveringsadres zijn gelost. Vanaf dat moment rust de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij Opdrachtgever.

7. Indien verzending van Zaken op verzoek van Opdrachtgever wordt aangehouden en Jackit hiermede instemt, zullen aan Opdrachtgever de opslagkosten hiervan in rekening worden gebracht, onverminderd de gehoudenheid van Opdrachtgever de overeengekomen prijs binnen de overeengekomen termijn te voldoen.

8. Zaken die voor verzending gereed zijn, dienen terstond na melding van JacKit, dan wel binnen een daartoe door JacKit gestelde termijn te kunnen worden geleverd, bij gebreke waarvan JacKit gerechtigd is naar vrije keuze:
a) de Zaken op naam en voor rekening en risico van Opdrachtgever te doen verplaatsen naar een eventueel overeengekomen plaats van afgifte, dan wel op te slaan in de magazijnen van JacKit of een derde, waarbij Opdrachtgever gehouden is de hiermee gepaard gaande kosten aan JacKit te vergoeden;
b) de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht op schadevergoeding en de daarover verschuldigde contractuele rente vanaf de ontbindingsdatum;
c) de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten totdat de Zaken geleverd kunnen worden, waarbij geldt dat Opdrachtgever gehouden is de volledige kosten die verband houden met de vertraging (in de breedste zin des woords, daaronder begrepen loonkosten, omzetderving winstderving etc.) aan JacKit te vergoeden.

9. Ingeval Opdrachtgever verzoekt om de levering van Zaken op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden of ingeval Opdrachtgever en JacKit een ander afleveradres overeenkomen dan het hiervoor onder 4. en 5. genoemde adres, is JacKit gerechtigd om, voor rekening en risico van Opdrachtgever, derden in te schakelen voor de levering. Indien levering op andere wijze plaats vindt dan gebruikelijk is, is JacKit gerechtigd de hiermee gepaard gaande kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

5. Monsters
1. Afbeeldingen, catalogi, maten, gewichten, kleuren, technische specificaties, andere informatie etc. verstrekt zijdens JacKit zijn vrijblijvend, hebben het karakter van een benaderende aanduiding, kunnen niet worden beschouwd als bindende garanties. Te leveren Zaken kunnen hiervan afwijken en Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen voor wat betreft de conformiteit van de te leveren Zaken, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is aangegeven dat levering zal plaatsvinden exact conform de getoonde of verstrekte afbeeldingen, catalogi, maten, gewichten, technische specificaties of andere informatie.

6. Montage
A. Algemeen
1. Opdrachtgever is gehouden te zorgen voor een vrij toegankelijke plaats waar JacKit de overeengekomen werkzaamheden kan verrichten. Aanvoerwegen dienen vrijgehouden te worden. De werkvloer dient aan zodanige bouwkundige eisen te voldoen dat de werknemers van JacKit met het gebruikelijke materieel, waaronder rijdende steigers, vrachtwagens, vorkheftrucks etc., hiervan zonder risico’s gebruik kunnen maken. Voorts dient Opdrachtgever te zorgen voor een geschikte bescherming tegen weersinvloeden. Deze bescherming dient vooraf met JacKit te worden afgestemd en door JacKit akkoord te worden bevonden.

2. Indien werkzaamheden van JacKit aansluiten op door of namens Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, dan dienen die werkzaamheden in perfecte staat afgerond te zijn op het moment dat JacKit met haar werkzaamheden aanvangt. Perfecte staat houdt in dit verband in dat JacKit ongehinderd haar werkzaamheden kan uitvoeren en dat geen werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door JacKit om aanvang te kunnen nemen met haar werkzaamheden of haar werkzaamheden goed uit te voeren. Steeds is Opdrachtgever gehouden ervoor zorg te dragen dat de werkzaamheden van JacKit niet door activiteiten en andere partijen (eigen personeel van Opdrachtgever incluis) worden belemmerd.

3. Opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat de ruimten waarin JacKit haar werkzaamheden verricht, geschikt dienen te zijn voor het uitvoeren van werkzaamheden door middel van mechanische apparatuur.

4. Opdrachtgever is gehouden voor de opslag van materialen en hulpmiddelen afsluitbare opslagplaatsen in de onmiddellijke nabijheid van de werkvloer alsmede voldoende elektrische aansluitingen en toevoer van water kosteloos aan JacKit ter beschikking te stellen.

5. Indien opdrachtgever één of meer Zaken van JacKit completeert of uitrust met producten van derden (waaronder, maar niet uitsluitend, deuren, koeltechnische installaties en vloer- en dakinstallaties), is JacKit nimmer aansprakelijk voor eventuele schade van Opdrachtgever of derden. Opdrachtgever vrijwaart JacKit voor eventuele aanspraken van derden in dit kader.

B. Montagevoortgang
1. Indien vertraging of onderbreking optreedt bij de uitvoering van de werkzaamheden die te wijten is aan derden, dan is Opdrachtgever gehouden (zonder zich op overmacht te kunnen beroepen) alle hieruit voortvloeiende kosten c.q. schade aan JacKit te vergoeden. Opdrachtgever is steeds gehouden om, indien vertraging of onderbreking dreigt, JacKit daarvan tijdig schriftelijk op de hoogte te stellen. Eventuele additionele kosten die voortvloeien uit de hiervoor genoemde vertraging of onderbreking komt volledig voor rekening van Opdrachtgever.

2. Opdrachten tot het verrichten van meerwerk dienen door Opdrachtgever zo mogelijk steeds schriftelijk te worden verleend. Indien door of namens Opdrachtgever aan een werknemer van JacKit wordt opgedragen af te wijken van hetgeen tussen partijen eerder is overeengekomen en daaraan uitvoering wordt gegeven, dan is JacKit nimmer aansprakelijk voor tijdens deze werkzaamheden ontstane schade.

3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, draagt JacKit geen zorg voor de reiniging van hetgeen door JacKit wordt (op-)geleverd. Rest- en afvalmateriaal dient door Opdrachtgever kosteloos te worden opgeruimd en afgevoerd.

7. Klachten/reclames
1. Behoudens tegenbewijs worden de Zaken wat aantal, gewicht, soort en afmeting betreft geacht te zijn geleverd conform de gegevens op de verzenddocumenten. Afwijkingen en andere direct bij levering zichtbare gebreken dienen direct op de afleveringsbon te worden aangetekend en binnen 10 dagen na de levering per aangetekend schrijven aan JacKit te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken dienen binnen 10 dagen na ontdekking, doch in ieder geval uiterlijk binnen drie maanden na de levering per aangetekend schrijven aan JacKit te worden gemeld onder nauwkeurige opgave van de aard en nadere details van het gebrek. Na het verstrijken van voornoemde termijnen geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door Opdrachtgever aanvaard en op niet tijdig gemelde afwijkingen en gebreken kan dan geen beroep meer worden gedaan.

2. Zaken die Opdrachtgever ondeugdelijk voorkomen, dienen binnen vijf werkdagen na de in artikel 7.1 genoemde melding Franco en in originele staat aan JacKit te worden geretourneerd, waarna JacKit bij gebleken ondeugdelijkheid de vrije keuze heeft de betreffende Zaak te herstellen of te vervangen, dan wel de Opdrachtgever voor een evenredig deel van de factuur te crediteren.

3. Niet zichtbare gebreken dient Opdrachtgever binnen vijf werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan JacKit.

4. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt Opdrachtgever geen recht meer toe op vervanging of schadeloosstelling. Dit heeft derhalve verval van alle rechten tot gevolg.

5. Door het melden van enig gebrek wordt de betalingsverplichting van Opdrachtgever ten aanzien van de in het geschil zijnde Zaken niet opgeschort. Eventuele rechtsvorderingen ter zake tijdig gemelde gebreken dienen op straffe van verval uiterlijk zes maanden na de schriftelijke melding aanhangig te zijn gemaakt.

6. Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door JacKit te leveren Zaken, al dan niet na bewerking, moeten uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Geringe, in de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijking en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking leiden niet tot enige aansprakelijkheid van JacKit .

7. Een eventuele garantieverplichting van JacKit strekt zich niet verder uit dan tot de uitdrukkelijk gemaakte kwaliteitsbedingen of uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitsnormen.

8. Indien de Overeenkomst betreft zaken die door JacKit van derden worden betrokken, is de aansprakelijkheid van JacKit te allen tijde beperkt tot datgene waartoe deze derde jegens JacKit aansprakelijk is.

9. JacKit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, niet of onjuist uitgevoerde onderhouds-, installatie-, reparatie-, of montagewerkzaamheden of wijzigingen verricht door Opdrachtgever of derden.

10. Tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen, leidt een opdracht tot het verrichten van Diensten per definitie niet tot een resultaatsverbintenis, maar tot een inspanningsverbintenis en wordt een dergelijke opdracht louter door de afronding van de werkzaamheden geacht naar behoren te zijn afgerond. JacKit staat slechts in voor de uitvoering van de bewerking omschreven in de opdrachtbevestiging en conform de aldaar schriftelijk vastgelegde normen. Alleen ingeval van opzet of grove nalatigheid kan JacKit binnen vijf werkdagen na de afronding van de werkzaamheden worden aangesproken op het achtwege blijven van het beoogde resultaat.

11. Indien na afronding van door JacKit verrichte werkzaamheden eigendommen van Opdrachtgever gebreken vertonen, dan worden deze gebreken, behoudens door Opdrachtgever te leveren tegenbewijs, geacht reeds aanwezig te zijn geweest op het moment van aanbieding en wordt ter zake deze gebreken door JacKit geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. Hetzelfde geldt indien na reparatie eigendommen van Opdrachtgever andere gebreken vertonen dan het te repareren gebrek.

12. JacKit is niet aansprakelijk voor schade die tijdens werkzaamheden aan eigendommen van Opdrachtgever ontstaat, tenzij en voor zover deze schade het gevolg is van door Opdrachtgever aan te tonen grove nalatigheid of opzet.

13. JacKit is steeds gerechtigd om aan haar ter reparatie, keuring, controle, reiniging of anderszins aangeboden eigendommen van Opdrachtgever onder zich te houden totdat de factuur betreffende de door JacKit ter zake verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten integraal is voldaan.

14. Het door Opdrachtgever niet voldoen aan het bepaalde in dit artikel leidt tot verval van rechten.

8. Opschorting en ontbinding Overeenkomst
1. JacKit is onder meer, maar niet uitsluitend, gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, indien:
a) Opdrachtgever haar verplichting(en) uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b) na het sluiten van de Overeenkomst aan JacKit ter kennis gekomen omstandigheden JacKit goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever haar verplichtingen niet zal nakomen;
c) Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid binnen de door JacKit verzochte termijn uitblijft of onvoldoende is; of
d) door vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van JacKit kan worden gevergd dat JacKit de Overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities zal nakomen.

2. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van JacKit op Opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar zonder dat enige ingebrekestelling is vereist.

3. Indien JacKit tot opschorting of ontbinding overgaat, is JacKit op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade aan Opdrachtgever, welke daardoor is ontstaan.

4. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is opdrachtgever gehouden de door JacKit ter zake geleden en nog te lijden schade te vergoeden.

5. In geval van liquidatie, van surseance van betaling of faillissement, beslaglegging ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is JacKit gerechtigd om de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder enige verplichting voor JacKit tot betaling van enige schadevergoeding aan Opdrachtgever. De vorderingen van JacKit op opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

9. Overmacht
1. Indien JacKit door overmacht verhinderd is de Overeenkomst na te komen, heeft JacKit het recht de nakoming gedurende drie maanden op te schorten en – indien de verhindering tot nakoming na ommekomst van de periode nog niet is verdwenen- de Overeenkomst te ontbinden, zonder ter zake tot enige vergoeding aan Opdrachtgever of derden gehouden te zijn, anders dan de restitutie van eventueel reeds door Opdrachtgever betaalde gelden waar geen leveringen tegenover staan. Eventueel reeds geleverde Zaken of Diensten dienen door Opdrachtgever te worden betaald.

2. Onder overmacht als bedoeld in artikel 7.1 dient naast het bepaalde in artikel 6:75 BW te worden verstaan: werkstakingen en/of ziekte van werklieden van JacKit, transport- of bedrijfsstoringen bij JacKit of haar leveranciers en/of hulppersonen, extreme weersomstandigheden, pandemieën, diefstal, brand, oorlog, natuurgeweld, molest, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen, maatregelen van overheidswege die het uitvoeren van de werkzaamheden en/of de leveringen van Zaken onmogelijk maken, alsmede wanprestatie door de leveranciers en/of hulppersonen van JacKit

10. Aansprakelijkheid
1JacKit is niet aansprakelijk voor de door Opdrachtgever of derden geleden schade voortvloeiende uit niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de Overeenkomst door JacKit, tenzij het betreft schade die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld zijdens JacKit. Tevens is JacKit nimmer aansprakelijk voor kosten en schade als gevolg van omstandigheden die niet aan JacKit te wijten zijn.

2. Iedere verdere aansprakelijkheid van JacKit voor schade, uit welken hoofde dan ook en schade van derden daaronder begrepen, wordt nadrukkelijk uitgesloten.

3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel wordt in ieder geval uitgesloten aansprakelijkheid (niet limitatief) voor bedrijfs-, vertragings- of stagnatieschade, vervolgschade, gemiste besparingen, gederfde winst en/of verminderde goodwill.

4. Ingeval van aansprakelijkheid komt alleen voor vergoeding in aanmerking die schade die nadrukkelijk onder de dekking van een separate garantieregeling afgegeven door JacKit valt. Van schade waartegen JacKit is verzekerd, dan wel, indien de schade niet door enige verzekering van JacKit wordt gedekt, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de helft van netto factuurwaarde van de betreffende Overeenkomst en die door Opdrachtgever daadwerkelijk is betaald.

5. Indien Opdrachtgever zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan Zaken reparaties en/of wijziging heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, dan wel de aangegeven gebruiks-/onderhoudsvoorschriften niet in acht heeft genomen of de verwerkingsinstructies niet juist zijn uitgevoerd, vervalt elke aansprakelijkheid c.q. garantieverplichting zijdens JacKit. Opdrachtgever dient in een dergelijk geval aan te tonen dat dat de Zaken juist en conform de verwerkingsinstructies zijn verwerkt en juist en conform de onderhoudsvoorschriften zijn onderhouden.

6. Opdrachtgever vrijwaart JacKit voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een door Opdrachtgever aan een derde geleverd product dat (mede) bestond uit door JacKit geleverde producten/materialen.

7. Opdrachtgever is gehouden om JacKit zowel in als buiten rechte te ondersteunen, indien zij wordt aangesproken op grond van dit artikel, en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval mag worden verwacht. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtgever gerechtigd, zonder ingebrekestelling, daartoe zelf over te gaan. Alle kosten en schade zijdens JacKit en derden die daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

11. Prijzen en betalingsvoorwaarden
1. De door JacKit opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en, tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen, exclusief de kosten van verpakking, verzekering, transport etc.

2. De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de Overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst omstandigheden optreden die invloed hebben op de kostprijs is JacKit gerechtigd deze wijzigingen apart aan Opdrachtgever in rekening te brengen, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

3. Pallets blijven te allen tijden eigendom van JacKit. Opdrachtgever dient door JacKit ter beschikking gestelde pallets op eerste verzoek aan JacKit te retourneren.

4. Gefactureerd wordt in beginsel per de leveringsdatum, met dien verstande dat JacKit zich het recht voorbehoudt na verzending van de opdrachtbevestiging een aanbetaling te verlangen van ten minste 50% van de materiaalkosten. Deze aanbetaling dient binnen de termijn zoals aangegeven op de factuur door Opdrachtgever te worden voldaan, doch altijd steeds voorafgaand (minimaal 24 uur) aan de aanvang van de werkzaamheden. JacKit behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor eenzijdig van het bovenstaande af te wijken.

5. Alle facturen dienen door Opdrachtgever te worden voldaan overeenkomstig de op de factuur vermelde betalings­condities, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Bij gebreke van vermelding van een betalingstermijn dient de factuur uiterlijk veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

6. JacKit is te allen tijde gerechtigd uitsluitend tegen – al dan niet gedeeltelijke – aanbetaling, contante betaling of onder rembours te leveren. JacKit is bevoegd levering en verzending uit te stellen, totdat Opdrachtgever genoegzame zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door JacKit door vertraagde (af) levering geleden schade.

7. Het recht van Opdrachtgever om eventuele vorderingen zijdens Opdrachtgever met facturen van JacKit te verrekenen is uitgesloten, tenzij sprake is van faillissement van JacKit. Het is evenmin toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van JacKit korting toe te passen op overeengekomen en gefactureerde bedragen.

8. JacKit is te allen tijde gerechtigd om betaling van een aanvullend voorschot op de door Opdrachtgever te betalen som te eisen en/of om van Opdrachtgever op andere wijze zekerheid voor de nakoming van de uit de Overeenkomst voorvloeiende verplichtingen te vorderen.

9. Indien Opdrachtgever enige factuur niet tijdig geheel heeft betaald, wordt hij geacht zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim te zijn, heeft JacKit het recht de uitvoering van eventuele andere Overeenkomsten met Opdrachtgever op te schorten, dan wel deze te ontbinden en is Opdrachtgever de eerste dag na afloop van de in artikel 11.4 bedoelde betalingstermijn tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij de rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand, onverminderd het recht van JacKit om de wettelijke handelsrente van Opdrachtgever te vorderen indien deze wettelijke handelsrente hoger is.

10. Zodra Opdrachtgever in verzuim is, heeft JacKit het recht buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen. Opdrachtgever is gehouden de volledige kosten die gepaard gaan met het buitengerechtelijk verhalen van haar vordering door JacKit aan JacKit te vergoeden. Het staat JacKit vrij in afwijking van het voorgaande de buitengerechtelijke kosten in rekening brengen op de wijze waarbij de kosten 15% van het opstaand bedrag behelzen met een minimum van € 375,–. Opdrachtgever verklaart uitdrukkelijk de buitengerechtelijke kosten aan JacKit te voldoen, ook als zij volledig in rekening worden gebracht. Opdrachtgever is daarnaast jegens JacKit gehouden alle werkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, waaronder griffierecht, deurwaarders- en advocaatkosten verschuldigd in alle instanties (hoger beroep derhalve incluis) te vergoeden. Deze kosten zijn verschuldigd indien de vordering niet binnen 15 dagen na een schriftelijke aanmaning is voldaan

11. Voorts is JacKit in het geval zoals beschreven in artikel 11.7 gerechtigd alle verdere leveringen en Diensten op te schorten, onverminderd haar recht om voor toekomstige leveringen of Diensten (aanvullende) vooruitbetaling te verlangen en/of anderszins het stellen van genoegzame zekerheid.

12. JacKit heeft de vrijheid te bepalen aan welke vorderingen (deel)betalingen van Opdrachtgever worden toegerekend, doch zullen betaling door Opdrachtgever eerst worden toegerekend aan die vorderingen waaraan geen eigendomsvoorbehoud van JacKit kleeft. Vervolgens zullen in ieder geval betalingen allereerst in mindering worden gebracht op de eventuele kosten (in- en buiten rechte), vervolgens in mindering op de verschenen rente en pas in laatste instantie op de hoofdsom.


12. Kwaliteitsnormen
1. De door JacKit te leveren Zaken zullen voor wat betreft vlakheid en maattoleranties voldoen aan de normen van de producent, waarbij geldt dat een tolerantie van 0,5% te allen tijde toelaatbaar is.

2. Voor het geval tussen partijen niet uitdrukkelijk kwaliteitsnormen zijn overeengekomen, heeft te gelden dat JacKit niet gehouden is om meer dan gemiddelde kwaliteit te leveren.

13. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid
1. Alle door JacKit geleverde Zaken, inclusief die Zaken waarvan de factuur ter zake van de levering daarvan reeds is betaald, blijven eigendom van JacKit , totdat aan alle financiële verplichtingen van Opdrachtgever aan JacKit uit welke hoofde ook, waaronder de verplichting tot het betalen van rente en/of buitgerechtelijke incassokosten, is voldaan. In geval van bewerking of verwerking, dan wel vermenging van onder het eigendomsvoorbehoud vallende Zaken met zaken die geen eigendom zijn van JacKit, wordt JacKit geacht mede-eigenaar van de aldus ontstane nieuwe zaken en wel in verhouding van het aan JacKit verschuldigde totaal tot de waarde van die nieuwe zaken c.q. worden die nieuwe zaken nu voor alsdan geacht te zijn verpand aan JacKit en is Opdrachtgever verplicht om op eerste afroep van JacKit die zaken op te slaan op een door JacKit aan te wijzen en te beheren locatie.

2. Zolang er op geleverde Zaken een eigendomsvoorbehoud rust c.q. JacKit mede-eigenaar van zaken is c.q. hierop een pandrecht ten gunste van JacKit rust, mogen deze niet door Opdrachtgever worden bezwaard, buiten de normale bedrijfsuitoefening worden vervreemd of voor gebruik aan derden worden afgestaan en zijn alle risico’s van gehele of gedeeltelijke beschadiging, tenietgaan of verlies, door welke oorzaak ook, voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht de Zaken voor eigen rekening, doch ten behoeve van JacKit tegen diefstal, brand en andere gevaren afdoende te verzekeren.

3. JacKit is onherroepelijk door Opdrachtgever gemachtigd om onmiddellijk na het inroepen van het eigendomsvoorbehoud, indien Opdrachtgever in verzuim is of indien JacKit goede grond heeft te vrezen dat aan de op Opdrachtgever rustende verplichtingen niet zal worden voldaan, de plaats te (doen) betreden waar de betreffende Zaken zich bevinden en deze mee te (doen) nemen. Indien reeds montage van Zaken heeft plaatsgevonden, is JacKit gerechtigd de Zaken te demonteren. De kosten van het terughalen en/of demontage zijn voor rekening van Opdrachtgever.

4. Indien Opdrachtgever niet onmiddellijk na verzoek daartoe gehoor geeft aan teruggave van de in dit artikel bedoelde Zaken, dan zal Opdrachtgever voor iedere dag of gedeelte van de dag dat hij daarin nalatig blijft, een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechtelijke matiging vatbare boete van 15% van de verkoopwaarde van de Zaken zijn verschuldigd, met een minimum van € 750,–, per dag dat de verhindering blijft bestaan, zulks onverminderd het recht van JacKit op aanvullende schadevergoeding mocht de schade meer bedragen dan het totaal van de aldus vervallen boetes.

5. Opdrachtgever dient iedere derde, die op de Zaken ten aanzien waarvan een eigendomsvoorbehoud geldt beslag (waaronder een bodembeslag van de fiscus) wil leggen c.q. heeft gelegd, dan wel de bewindvoerder of de curator in geval van surseance van betaling/schuldsanering respectievelijk faillissement, terstond en met behulp van het snelste communicatiemiddel (op moment van beslaglegging aan de deurwaarder in persoon en meteen daarna per telefoon en ter bevestiging per e-mail, fax of per brief aan de opdrachtgever van de deurwaarder) te informeren dat de betreffende Zaken in eigendom aan JacKit toebehoren. Het voorgaande dient te geschieden via gelijktijdige mededeling per e-mail aan cc aan JacKit (indien e-mail niet mogelijk is, dan per gelijke brief). Opdrachtgever is in ieder geval nalatig indien deze mededeling niet meteen aan de deurwaarder is gedaan en/of de mededeling de opdrachtgever tot beslaglegging niet binnen 12 uur volgend op het bewuste beslag heeft bereikt.

6. Indien Opdrachtgever ten aanzien van het hiervoor onder 5. genoemde nalatig blijft, zal hij voor iedere dag of gedeelte van de dag dat hij daarin nalatig blijft, een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechtelijke matiging vatbare boete verschuldigd zijn van 15% van de verkoopwaarde van de geleverde Zaken met een minimum van € 750,–, per dag dat de verhindering blijft bestaan, zulks onverminderd het recht van JacKit op aanvullende schadevergoeding mocht de schade meer bedragen dan het totaal van de aldus vervallen boetes.

7. JacKit is te allen tijde bevoegd van Opdrachtgever betaling vooraf of naar het oordeel van JacKit genoegzame, aanvullende zekerheid voor het nakomen van de verplichtingen van Opdrachtgever, die ter zake van incassokosten en rente daaronder begrepen, te verlangen, ook indien die verplichtingen nog niet opeisbaar zijn geworden. Indien Opdrachtgever niet binnen 14 dagen aan een daartoe strekkend verzoek van JacKit voldoet, is JacKit gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, dan wel de levering van Zaken en Diensten krachtens deze Overeenkomst en eventuele andere Overeenkomsten onmiddellijk op te schorten c.q. af te breken en is Opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. Voorts is Opdrachtgever in dat geval gehouden om op eerste verzoek en ten gunste van JacKit een pandrecht te vestigen op de zich onder Opdrachtgever bevindende roerende zaken. JacKit is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voor Opdrachtgever of derden voortvloeit.

14. Intellectuele en industriële eigendom
1. Auteursrechten, modelrechten, merkrechten en andere intellectuele en/of industriële eigendomsrechten inzake door JacKit geleverde en/of geïnstalleerde Zaken zijn en blijven eigendom van JacKit, alsmede alle rechten inzake tekeningen, berekeningen, schetsen, technische gegevens en andere specifieke bescheiden. Indien uit de samenwerking tussen JacKit en opdrachtgever nieuwe intellectuele eigendommen ontstaan, komen de rechten daarop toe aan JacKit, tenzij daarover vooraf tussen JacKit en Opdrachtgever schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt.

2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan informatie en kennis van JacKit aan derden ter beschikking te stellen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van JacKit.

15. Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle aanbiedingen, opdrachten en Overeenkomsten tussen JacKit en Opdrachtgever waarop onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Het Weens Koopverdrag (11 april 1980, Trb. 1981 nr184) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

3. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, hoe genaamd ook, zullen door de Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van JacKit worden beslecht, met dien verstande dat JacKit gerechtigd is om voormelde geschillen voor te leggen aan de daartoe volgens de Wet bevoegde rechter. Het staat JacKit evenwel vrij om Opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de Wet bevoegde rechter.

4.Ter zake eventuele procedures kiest Opdrachtgever nu voor alsdan formeel en onherroepelijk domicilie op het bij de totstandkoming van de Overeenkomst aan JacKit kenbaar gemaakte adres. Dit impliceert dat op dat adres te allen tijde rechtsgeldig officiële documenten en aangetekende post kunnen worden aangeboden, tenzij per aangetekende brief een ander adres is opgegeven.